Partners

Giày converse, giày vans giá rẻ

Công ty du lịch YoloTravel

công ty du lịch tại hà nội

 

Counter

Visitors: 2175829

Online:16

Sách về chủ đề Giới hiện có tại Thư viện - Viện GĐ&G

N. Title Author Publishing Year
1 Investing in Gender Equality : Global Evidence and the Asia-Pacific Setting 2008
2 Bình đẳng giới ở Việt Nam : Phân tích số liệu điều tra Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Hữu Minh (chủ biên) 2008
3 Giáo trình xã hội học về giới Hoàng Bá Thịnh 2008
4 Vấn đề giới trong quá trình chuyển đổi kinh tế : Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên và Thừa Thiên - Huế Đỗ Thị Bình chủ biên 2008
5 Khoa học giới : Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo dành cho hệ nghiên cứu sinh và cao học Trịnh Quốc Tuấn, Đỗ Thị Thạch đồng chủ biên 2008
6 Bình đằng giới trong pháp luật Việt Nam Đại sứ quán Phần Lan Hà Nội và các tác giả khác 2008
7 Bình đẳng giới vấn đề của mỗi người, từng gia đình và cả cộng đồng 2008
8 Nhận thức về bình đẳng giới của học sinh bậc trung học phổ thông ở Tỉnh Hà Giang hiện nay : Báo cáo tổng quan đề tài cấp cơ sở 2007 Đặng Ánh Tuyết 2008
9 Gia đình, bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em 2007 - 2008 Phạm Thị Huệ, Nguyễn Đức Tuyến, Lê Thị Hồng Hải 2008
10 Hình ảnh phụ nữ qua các phương tiện thông tin đại chúng và tác động của nó đến nhận thức bình đẳng giới của người dân Hà Thị Minh Khương, Võ Kim Hương, Đào Hồng Lê 2008
11 Giới, việc làm và đời sống gia đình Nguyễn Thị Hoà (Chủ biên) 2007
12 Một số thuật ngữ về giới và bình đẳng giới Lê Thị Ngân Giang ... và những người khác 2007
13 Luật bình đẳng giới diễn giải Trung tâm nghiên cứu giới và phát triển 2007
14 Những vấn đề lý luận cơ bản về giới và kinh nghiệm giải quyết vấn đề giới ở một số nước trên thế giới Ngô Thị Tuấn Dung; Vũ Thị Cúc 2007
15 Một số vấn đề giới của các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Nguyễn Thị Thanh Tâm, Lê Việt Nga, Phan Thị Thanh Mai 2007
16 Vấn đề lao động việc làm nhìn từ góc độ giới : Qua phân tích số liệu một số điều tra lớn gần đây Lê Ngọc Lân, Trần Quý Long, Trần Thị Cẩm Nhung 2007
17 Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về gia đình, phụ nữ và bình đẳng giới : Nghiên cứu tổng quan Lê Thị Hồng Hải ... [và những người khác] 2007
18 Một số vấn đề phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu giới Ngô Thị Tuấn Dung, Vũ Thị Cúc 2007
19 Giới và lao động việc làm : Báo cáo tổng hợp Nguyễn Hữu Minh ... [và những người khác] 2007
20 Những vấn đề giới : Từ lịch sử đến hiện đại Viện chủ nghĩa xã hội khoa học; Cơ quan phát triển quốc tế Canada 2007
21 Sổ tay thẩm phán và hội thẩm về bình đẳng giới Quỹ phát triển phụ nữ Liên Hợp Quốc; Trường cán bộ Toà án; Cơ quan Phát triển quốc tế Canada 2007
22 Gender, Culture and Society : Contemporary Femininities and Masculinities Mairtin Mac an Ghaill, Chris Haywood 2007
23 Sexuality, Gender and Rights : Exploring Theory and Practice in South and Southeast Asia Editors: Geetanjali Misra, Radhika Chandiramani 2007
24 Giới và kỹ năng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân cấp cơ sở Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ 2006
25 Định kiến và phân biệt đối xử theo giới : Lý thuyết và thực tiến Trần Thị Minh Đức, Hoàng Xuân Dung, Đỗ Hoàng 2006
26 Nghiên cứu gia đình, lý thuyết nữ quyền, quan điểm giới Lê Ngọc Văn (Chủ biên) 2006
27 Luật bình đẳng giới : Có hiệu lực từ 01-7-2007 2006
28 Vai trò giới và lượng hoá giá trị gia đình : Một số giải pháp hỗ trợ xây dựng gia đình thủ đô theo hướng bình đẳng, hiện đại Trung tâm Nghiên cứu phụ nữ [Trường Cán bộ phụ nữ trung ương] 2006
29 Con đường tới bình đẳng giới : Công ước về xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ Lee Waldorf 2006
30 Các chỉ tiêu CEDAW cho khu vực Nam á : Một sáng kiến Trung tâm Nghiêncứu phụ nữ Sri Lanka 2006
31 Những điều cần biết về Công ước CEDAW : Công ước về xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ: Bình đẳng giới và chống bạo lực trong gia đình Ban Dân vận trung ương 2006
32 Toàn cầu hoá, vấn đề giới và việc làm trong nền kinh tế chuyển đổi : Trường hợp Việt Nam Naila Kabeer, Trần Thị Vân Anh 2006
33 Giới và kỹ năng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân cấp cơ sở Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ; Cơ quan phát triển quốc tế Canada 2006
34 Bình đẳng giới và việc làm đàng hoàng : Các điển hình tại nơi làm việc Tổ chức Lao động quốc tế 2006
35 Bạo lực giới đối với phụ nữ : Phân tích định lượng các cuộc điều tra lớn gần đây Nguyễn Hữu Minh; Hà Thị Minh Khương; Phan Thị Thanh Mai 2006
36 Globalisation, Gender and Work in the Context of Economic Transition : The Case of Viet Nam Naila Kabeer, Tran Thi Van Anh 2006
37 Khác biệt giới liên trong thái độ và hành vi liên quan đến quan hệ tình dục của vị thành niên và thanh niên Việt Nam : Báo cáo chuyên đề Vũ Mạnh Lợi 2006
38 Gender in the Information Society : Emerging Issues Edited by Anita Gurumurthy ... [et al.] 2006
39 Những điều cần biết về Công ước CEDAW : Bình đẳng giới và chống bạo lực trong gia đình 2006
40 Nâng cao kiến thức về giới và các vấn đề sức khỏe sinh sản cho các gia đình nông thôn Việt Nam : Kỷ yếu hội thảo tổng kết dự án. T.1 : Báo cáo tổng kết dự án Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và môi trường trong phát triển (CGFED) 2006
41 Nâng cao kiến thức về giới và các vấn đề sức khỏe sinh sản cho các gia đình nông thôn Việt Nam : Kỷ yếu hội thảo tổng kết dự án. T.2 : Các tham luận khoa học về quyền sức khoẻ sinh sản và quyền Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và môi trường trong phát triển 2006
42 Cẩm nang nghiên cứu định tính giới trong giáo dục Văn phòng Unesco Bangkok 2006
43 Gendered Work in Asian Cities : The New Economy and Changing Labour Markets Ann Brooks 2006
44 Sex Differences and Similarities in Communication Edited: Kathryn Dindia, Daniel J. Canary 2006
45 Gender Communication Theories and Analyses : From Silence to Performance Charlotte Krolokke, Anne Scott Sorensen 2006
46 Gender and Social Policy in a Global Context : Uncovering the Gendered Structure of the Social Edited: Shahra Razavi and Shireen Hassim 2006
47 Handbook of Gender and Women's Studies Edited: Kathy Davis, Mary Evans, Judith Lorber 2006
48 Một số vấn giới nổi lên trong quá trình tham gia hội nhập kinh tế ở Việt Nam Ủy ban Quốc Gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam; Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan 2005
49 Emerging Gender Issues in Vietnam During Economic Integration : Executive Summary of Empirical and Secondary by Mekong Economics National Committee for the Advancement of Women in Vietnam, United Nations Development Program; Royal Netherlands Embassy 2005
50 Chuẩn bị cho tương lai : Các chiến lược ưu tiên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam Naila Kabeer, Trần Thị Vân Anh, Vũ Mạnh Lợi 2005
51 Giới trong chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em; Tổ chức Xây dựng năng lực quốc tế Đức 2005
52 Forum on ICTs Gender : For World Summit on the Information Society 2005
53 UNESCO Chair Symposium : Gender Issues in the Knowledge Based Information Society from the Perspective of NGOs/Academia 2005
54 Gender Dimensions of Vietnam's Comprehensive : Macroeconomic and Structural Reform Policies Le Anh Tu 2005
55 Giới, bạo lực giới : Nhân viên y tế có thể giúp gì cho nạn nhân của bạo lực giới Lê Thị Phương Mai 2005
56 Nhập đề về nhân học xã hội trong bối cảnh Việt Nam : Nghiên cứu về giới và sức khỏe sinh sản khu vực ven biênt miền Bắc Trung Bộ Dự án hợp tác Việt Nam-Đan Mạch 2005
57 Gender, Bodies and Work Edited by David Morgan, Berit Brandth, Elin Kvande 2005
58 Looking for Equality a Gender review of National MDG Reports 2005
59 Preparing for the Future : Foward-looking Strategies to Promote Gender Equity in Viet Nam Naila Kabeer ,Tran Thi Van Anh, Vu Manh Loi 2005
60 Tiến tới lập ngân sách cho vấn đề giới Melanie Beresford, Vương Thị Hanh, Lê Thanh Tâm 2005
61 Nghiên cứu tác động giới trên con đường chức nghiệp của công chức ở Việt Nam Học viện Hành chính quốc gia; Australian Government 2005
62 Số liệu thống kê giới của Việt Nam : Những năm đầu thế kỷ 21 Tổng cục Thống kê ... [và các tổ chức khác] 2005
63 Bạo lực giới trong gia đình Việt Nam và vai trò của truyền thông đại chúng trong sự nghiệp phát triển phụ nữ Hoàng Bá Thịnh chủ biên 2005
64 Key Concepts in Leisure Studies Davis Harris 2005
65 Gender and Planning : A Reader Edited: Susan S. Fainstein and Lisa J. Servon 2005
66 The Sociology of Gender : An Introduction to Theory and Research Amy S. Wharton 2005
67 Gender and Rights Edited: Rhode Deborah L., Carol Sanger 2005
68 The Gender Question in Globalization : Changing Perspectives and Practices Edited: Tine Davids, Francien Vandriel 2005
69 Media and Violence : Gendering the Debates Karen Boyle 2005
70 Embodying Gender Alexandra Howson 2005
71 Gender and Development : The Japanese Experience in Comparative Perspective Edited: Mayumi Murayama 2005
72 Feminist Critical Discourse Analysis : Gender, Power and Ideology in Discourse Edited: Michelle M. Lazar 2005
73 Gendering Politics and Policy : Recent Developments in Europe, Latin America, and the United States Heidi Hartmann editor 2005
74 Giới và vấn đề việc làm ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Đặng Bích Thuỷ 2004
75 Phân tích tình hình và đề xuất chính sách nhằm tăng cường tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam : Việc làm - giáo dục - sức khoẻ - tham gia lãnh đạo 2004
76 Giáo trình dành cho giảng viên về lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam 2004
77 Gender Claire Colebrook 2004
78 Sổ tay bình đẳng giới trong sử dụng đất đai : Dùng cho người nông dân nông thôn Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý 2004
79 Sổ tay bình đẳng giới trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : Dùng cho cán bộ xã, huyện Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý 2004
80 Giới và quản lý đô thị ở Hà Nội Vũ Thị Vinh ... [et al.] 2004
81 Nâng cao năng lực phát triển bền vững : Bình đẳng giới và giảm nghèo Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng 2004
82 Sustainable Capacity Development : Gender Equality Poverty Reduction Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng 2004
83 Báo cáo nghiên cứu điển hình về xây dựng có kế hoạch có trách nhiệm giới ở Trà Vinh : Dự án VIE/01/015/01 "Giới trong chính sách công" Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam 2004
84 Giới và vấn đề việc làm ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Phần 2 : Một số vấn đề thực tiễn về giới và vấn đề Đặng bích Thủy ... và các tác giả khác 2004
85 Sự kỳ thị giới tính trong ngôn ngữ Trần Xuân Điệp 2004
86 Các vấn đề về giới và dân tộc thiểu số trong khuyến nông. Phần 2 : Các dịch vụ khuyến nông cho người nghèo Hoàng Xuân Thành, Lê Thị Quý, Ngô Văn Hải 2004
87 Women's Suffrage in Asia : Gender, Nationalism and Democracy Edited by Louise Edwards and Mina Roces 2004
88 Bình đẳng giới và kỹ năng sống : Bộ tài liệu đào tạo cho nữ và nam thanh niên Việt Nam 2004
89 Home Truths : Gender, Domestic Objects and Everyday Life Sarah Pink 2004
90 Sexing : The Caribbean: Gender, Race, and Sexual Labor Kamala Kempadoo 2004
91 Feminism with Men : Bridging the Gender Gap Steven P. Schacht, Doris W. Ewing 2004
92 Gender Practices in Contemporary Vietnam Edited: Lisa Drummond, Helle Rydstrom 2004
93 Fifty Key Concepts in Gender Studies Jane Pilcher, Imelda Whelehan 2004
94 Gender and Domestic Life Tony Chapman 2004
95 Gender, Development, and Trade Edited: Maree Keating 2004
96 Hướng tới bình đẳng giới ở Việt Nam thông qua chu trình chính sách quốc gia có trách nhiệm giới : Tài liệu hướng dẫn thực tiễn nhằm hỗ trợ hoạt động của các cơ quan nhà nước sao cho mọi người ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam 2004
97 Giới và công tác giảm nghèo : Tài liệu giảng dạy Đại học Đồng chủ biên: Đỗ Thị Bình, Trần Thị Vân Anh 2003
98 Giới và kinh tế chất thải : Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế Dự án Kinh tế chất thải 2003
99 Nghiên cứu phụ nữ, giới và gia đình Nguyễn Linh Khiếu 2003
100 Báo cáo khảo sát thực trạng đói nghèo, sự tham gia và lồng ghép giới : Tại địa bàn 4 xã nghèo tỉnh Trà Vinh 2003
101 Tài liệu tập huấn dành cho giảng viên giới trong nông nghiệp và phát triển nông thôn 2003
102 Giới, truyền thông và phát triển 2003
103 Gender and Groupwork Edited: Marcia B. Cohen, Audrey Mullender 2003
104 Gender, Identity and Reproduction : Social Perspectives Edited: Sarah Earle, Gayle Letherby 2003
105 Class, Gender and the Family Business Kate Mulholland 2003
106 Gender Studies : Term and Debates Anne Cranny-Francis ... [et al.] 2003
107 Gender and Leisure : Social and Culture Perspectives Cara Carmichael Aitchison 2003
108 Gender and Ageing : Changing Roles and Relationships Edited: Sara Arber, Kate Davidson, Jay Ginn 2003
109 Reflection of Women's Voice and National Gender Objectives in the National Budget of Bangladesh Pratima Paul-Majumder 2003
110 Family : Critical Concepts in Sociology. Vol. II : Family and Gender Issues Edited: David Cheal 2003
111 Gender, Race, and Class in Media : A Text-Reader Gail Dines, Jean M. Humez editors 2003
112 Violence Against Women in Asian Societies Edited: Lenore Manderson, Linda Rae Bennett 2003
113 Sociology of Gender : Challenge of Feminist Sociological Knowledge. Vol. 1 Editor: Sharmila Rege, Karuna Chanana 2003
114 Gender Relations in Forest Societies in Asia : Patriarchy at Odds Edited: Govind Kelkar, Dev Nathan, Pierre Walter 2003
115 Gender and Qualitative Methods Helmi Jarviluoma, Pirkko Moisala and Anni Vilkko 2003
116 Gender Policies in Japan and the United States : Comparing Women's Movements, Rights and Politics Joyce Gelb 2003
117 Gender and the Welfare State : Care, Work and Welfare in Europe and the USA Mary Daly and Katherine Rake 2003
118 Giới, nâng cao vị thế phụ nữ và sức khỏe sinh sản tại 4 cộng đồng dân cư của Việt Nam Hoàng Tú Anh... [et al.] 2002
119 Báo cáo nghiên cứu điều tra khảo sát về bạo hành trên cơ sở giới tại một số cơ sở y tế và cộng đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội Lê Thị Phương Mai, Lê Ngọc Lân 2002
120 Khác biệt giới trong nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam : Các phát hiện quan trọng về giới: Điều tra mức sống ở Việt Nam lần 2, 1997-1998 Jordan D.Ryan, Jean-Francois Ghyoot 2002
121 Tác động của Cairo POA : Giới, nâng cao vị thế phụ nữ và sức khoẻ sinh sản tại 4 cộng đồng dân cư Việt Nam Hoàng Tú Anh ... và những người khác 2002
122 Gender, Identity and the Culture of Organizations Edited: Iiris Aaltio, Albert J. Mills 2002
123 Gender and Sport : A Reader Edited: Sheila Scraton, Anne Flintoff 2002
124 Reproducing Gender? : Essay on Educational Theory and Feminist Politics Madeleine Arnot 2002
125 Gender, Health and Healing : The Public/private Divide Edited: Gillian Bendelow ... [et al.] 2002
126 Gender Politics in the Asia-Pacific Region Edited: Brenda S.A. Yeoh, Peggy Teo, Shirlena Huang 2002
127 Gender : A Sociological Reader Edited: Stevi Jackson, Sue Scott 2002
128 Gender, Migration and the Dual Career Household Irene Hardill 2002
129 Media, Gender and Identity : An Introduction David Gauntlett 2002
130 Tóm tắt tình hình giới Jordan D. Ryan 2002
131 Gender Briefing Kit Jordan D. Ryan 2002
132 Theorizing Gender : With a Guest Chapter on Psychoanalysis by Ros Minsky Rachel Alsop, Annette Fitzsimons, Kathleen Lennon 2002
133 Tiến bộ về bình đẳng giới trong công việc ở Việt Nam Phan Thị Thanh 2001
134 Giới và dự án phát triển Lê Thị Chiêu Nghi 2001
135 Thông qua sự bình đẳng giới về quyền, nguồn lực và tiếng nói: Đưa vấn đề giới vào phát triển: Sách tham khảo: 2001
136 Mở rộng tầm nhìn : Thay đổi vai trò giới ở Việt Nam: Báo cáo nghiên cứu, phân tích đối tượng truyền thông và chiến dịch truyền thông vì sự bình đẳng Barbara A. K. Franklin 2001
137 Thúc đẩy sự thay đổi cơ sở cho lồng ghép giới Ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam 2001
138 Văn kiện khóa họp đặc biệt lần thứ 23 của Đại hội đồng "Phụ nữ năm 2000: Bình đẳng giới, phát triển và hòa bình cho thế kỷ 21" và thành tựu của các quốc gia trên thế giới 2001
139 Women, Gender and Labour Migration : Historical and Global Perspectives Edited: Pamela Sharpe 2001
140 Women, Gender, Religion : A Reader Edited: Elizabeth A. Castelli, Rosamond C. Rodman 2001
141 Virtual Gender : Technology, Consumption and Identity Edited: Eileen Green, Alison Adam 2001
142 Sociology of Marriage the Family : Gender, Love, and Property Scott Coltrane, Randall Collins 2001
143 Complex Inequality : Gender, Class, and Race in the New Economy McCall Leslie 2001
144 Phân tích tình hình và đề xuất chính sách nhằm tăng cường tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam: Bản dự thảo lấy ý kiến đóng góp - sẽ được hoàn thành vào tháng 11/2000 2000
145 Phụ nữ, giới và phát triển Trần Thị Vân Anh, Lê Ngọc Hùng 2000
146 Nữ giới và nam giới ở Việt Nam thập kỷ 90 Tổng cục Thống kê 2000
147 Điều tra mức sống dân cư Việt Nam 1997-1998 Tổng cục Thống kê 2000
148 Xã hội học về giới và phát triển Lê Ngọc Hùng chủ biên 2000
149 Các tác động của HIV/AIDS có liên quan đến giới ở Quảng Ninh và An Giang 2000
150 Vấn đề giới trong chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2010 : Tài liệu hội thảo 2000
151 Đưa vấn đề giới vào phát triển : Thông qua sự bình đẳng về giới về quyền hạn, nguồn lực và tiếng nói: Tổng quan 2000
152 Quá trình xã hội hóa về giới ở trẻ em Nguyễn Xuân Nghĩa 2000
153 Tác động của các chính sách xã hội đối với phụ nữ trong thời kỳ đổi mới : Từ góc độ tiếp cận giới Trần Hàn Giang 2000
154 Gender and Citizenship in Transition Edited: Barbara Hobson 2000
155 International Perspectives on Gender and Democratisations Edited: Shirin M. Rai 2000
156 Gender, Violence and the Social Order Jayne Mooney 2000
157 Exploring Gender Speak : Personal Effectiveness in Gender Communication Diana K. Ivy, Phil Backlund 2000
158 Taking Sides : Clashing Views on Controversial Issues in Sex and Gender Edited, Selected, and with Introductions by Elizabeth L. Paul 2000
159 Rethinking Social Policy Edited: Gail Lewis, Sharon Gewirtz, John Clarke 2000
160 Gender in World History Peter N. Stearns 2000
161 Language and Gender Angela Goddard, Lindsey Meân Patterson 2000
162 Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia Edited: Sarah Ashwin 2000
163 Gender, Welfare State and The Market : Toward a New Division of Labour Edited: Thomas P. Boje, Arnlaug Leira 2000
164 Technology and In/Equality : Questioning the Information Society Edited: Sally Wyatt ... [et al.] 2000
165 Using Women : Gender, Drug Policy, and Social Justice Nancy D.Campbell 2000
166 Gender Inequalities in Health Edited: Ellen Annandale, Kate Hunt 2000
167 Gender Space Architecture Edited: Jane Rendell, Barbara Penner, Iain Borden 2000
168 Giới, nạn nghèo khổ và phát triển bền vững : Tiến tới một nhận thức và hành động toàn diện. T. 1 Viviene We, Noeleen Heyzer; Thái Thị Ngọc Dư phỏng dịch và biên tập 1999
169 Những khái niệm cơ bản về giới và vấn đề giới ở Việt Nam Trần Thị Quế, Vũ Ngọc Uyên, Nguyễn Thị Băng 1999
170 Nghiên cứu và đào tạo giới ở Việt Nam Nguyễn Linh Khiếu chủ biên 1999
171 Bạo lực trên cơ sở giới: Trường hợp Việt Nam 1999
172 Đẩy mạnh bình đẳng giới và trách nhiệm của nam giới trong sức khoẻ sinh sản : Đánh giá ban đầu dự án VIE/97/P11 Chủ biên: Nguyễn Minh Thắng 1999
173 Bài giảng môn giới và phát triển Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học 1999
174 Hội nghị giới và chính sách xã hội : Tài liệu tham khảo nội bộ ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội 1999
175 Hội nghị giới và chính sách xã hội ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội 1999
176 Tọa đàm nhân dịp 20 năm ngày ra đời công ước CEDAW : Kỷ yếu 1999
177 Nghiên cứu về giới tại các cộng đồng người Tày, Nùng tỉnh Cao Bằng : Dự án phát triển nông thôn Cao Bằng-Bắc Cạn Đỗ Thị Bình 1999
178 Báo cáo của tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển về xã hội hoá về giới của trẻ em gái nông thôn Việt Nam Helle Rydstom 1999
179 Một số vấn đề về giới trong những người cung ứng và sử dụng dịch vụ y tế: Đề tài được sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) thông qua Đơn vị Chính sách Y tế : Báo c 1999
180 Bạo lực trên cơ sở giới : Trường hợp Việt Nam Vũ Mạnh Lợi ... [ và các tác giả khác] 1999
181 Gender and Migration Edited by Gregory A Kelson, Debra L, Delaet 1999
182 Steam Laundries : Gender, Technology, and Work in the United States and Great Britain, 1880-1940 Arwen P. Mohun 1999
183 Gender, Migration and Domestic Service Edited: Janet Henshall Momsen 1999
184 Being Married, Doing Gender : A Critical Analysis of Gender Relationships in Marriage Caroline Dryden 1999
185 Gender, Sexuality and Colonial Modernities Edited: Antoinette Burton 1999
186 Global Gender Issues V. Spike Peterson, Anne Sisson Runyan 1999
187 Engendering Social Policy Edited: Sophie Waston, Lesley Doyal 1999
188 Nữ trí thức Việt Nam bước vào thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước : Thực trạng và những giải pháp cấp bách nhằm thúc đẩy các tiềm năng theo hướng bình đẳng giới Phan Thanh Trâm và những người khác 1999
189 Phụ nữ và bình đẳng giới trong đổi mới ở Việt Nam Lê Thi 1998
190 Chất lượng chăm sóc, giới và sức khoẻ sinh sản : Một số bài viết chọn lọc Chủ biên: Vũ Quý Nhân, Lynellyn D. Long 1998
191 Báo cáo giới và công tác khuyến nông : Xã Hải Thọ, Hải Sơn, huyện Hải An, tỉnh Quảng Trị Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; Chương trình phát triển nông thôn 1998
192 Đưa vấn đề giới vào công tác hoạch định chính sách của Nhà nước : Chương trình lớp tập huấn giảng viên: Hà Nội, 14-24/12/1998 1998
193 Hướng tới bình đẳng giới : Cơ chế và chính sách của Việt Nam Trần Mai Hương 1998
194 Xem xét lại sự bất bình đẳng Amartya Sen 1998
195 Tiến tới bình đẳng giới : Vai trò của các chính sách công cộng: Hướng dẫn phân tích trên cơ sở giới Marika Morris 1998
196 Báo cáo giới và công tác khuyến nông: Xã Hải Thọ, Hải Sơn, Hải An, tỉnh Quảng Trị 1998
197 Liệt kê các khía cạnh giới trong chu trình quản lý dự án 1998
198 Thư mục về phụ nữ, giới và phát triển 1998
199 Bạo lực và hậu quả đối với sức khoẻ sinh sản : Hiện trạng của Việt Nam Lê Thị Phương Mai 1998
200 Phân tích giới và lập kế hoạch dưới góc độ giới : Tài liệu tập huấn 1998
201 Cân bằng giới và truyền thông : Sự khác nhau trong cách tham gia và truyền thông giữa nam giới và nữ giới Chương trình phát triển nông thôn miền núi Việt Nam Thuỵ Điển 1998
202 Simone de Beauvoir : A Critical Reader Edited by Elizabeth Fallaize 1998
203 Men, Gender Divisions and Welfare Edited by Jennie Popay, Jeff Hearn, Jeanette Edwards 1998
204 Gender Law : Eastern Africa Speaks: Conference Organized by The World Bank The Economic Commission for Africa Edited by Gita Gopal and Maryam Salim 1998
205 Tập bài giảng về : Giới, phụ nữ và sức khoẻ 1997
206 Hội thảo : "Bình đẳng giới ở Việt Nam" Trung tâm Nghiên cứu khoa học về Gia đình và phụ nữ 1997
207 Sản xuất, sinh sản và phúc lợi gia đình : Phân tích mối quan hệ giới trong hộ gia đình Việt Nam Napaporn Havanon, Kritaya Archavanitkul 1997
208 Đánh giá vai trò của phụ nữ nông thôn trong vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững và xoá đói giảm nghèo tại đồng bằng sông Cửu Long: Lãnh vực nghiên cứu ưu tiên nghiên cứu giới và phát triển: B 1997
209 Gendered lives : Communication, gender and culture Julia T.Wood 1997
210 Who Milks the Cow? : Gender and Development in Livestock Farming Marlene Richter 1997
211 Phụ nữ, giới và phát triển Trần Thị Vân Anh, Lê Ngọc Hùng 1996
212 Kế hoạch hoá về giới và phát triển : Lý thuyết, thực hành và huấn luyện Caroline O.N. Moser 1996
213 Tập huấn về giới: Tài liệu dành cho giảng viên 1996
214 Tập huấn về giới : Tài liệu dành cho giảng viên 1996
215 Nâng cao nhận thức giới của mạng lưới đào tạo kỹ năng cho phụ nữ : Kỷ yếu hội thảo 1996
216 Quan hệ giới và phúc lợi gia đình qua sự phân tích kết quả khảo sát hai xã Cát Quế (Hà Tây) và Dục Tú (Hà Nội) Lê Thi 1996
217 Sản xuất, sinh sản và phúc lợi gia đình : Phân tích về quan hệ giới trong các hộ gia đình Việt Nam: Phân tích từ kết quả điều tra ở 2 xã Nam Phong và Song Mai Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 1996
218 Nghiên cứu sự bình đẳng về giới trong gia đình 1996
219 Giới, tình dục và sức khỏe sinh sản : Kỷ yếu hội thảo 1996
220 Hội nghị giới với các chính sách xã hội: Tài liệu tham khảo nội bộ 1996
221 Tám công cụ phân tích giới Nguyễn Phương Thảo 1996
222 Kỷ yếu hội nghị giới với chính sách xã hội Vụ các vấn đề xã hội 1996
223 Gender Relations in Public and Private : New Research Perspectives Edited by Lydia 1996
224 Gender, Family and Society Faith Roberson Elliot 1996
225 Women in Organizations : Challenging Gender Polities Edited by Sue Ledwith, Fiona Colgan 1996
226 The Meaning of Difference : American Constructions of Race, Sex and Gender, Social Class, an Sexual Orientation Karen E. Rosenblum, Toni - Michelle C. Travis 1996
227 Gender, Health and Welfare Edited by Anne Digby, John Stewart 1996
228 Phụ nữ và nam giới Việt nam Tổng cục Thống kê Việt Nam 1995
229 Giới, môi trường và phát triển ở Việt Nam 1995
230 Giới và phát triển ở Việt Nam Lê Thị Nhâm Tuyết, Lê Văn Phùng, Lã Nhâm Thìn 1995
231 Thông tin khoa học Thống kê : Thống kê về giới: Chuyên san Tổng cục Thống kê 1995
232 Vai trò giới tính và nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội : Kỷ yếu hội thảo 1995
233 Việt Nam qua lăng kính Giới : Phân tích thực nghiệm dựa vào số liệu điều tra hộ gia đình: Báo cáo tóm tắt 1995
234 Vai trò giới tính và nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội : Kỷ yếu hội thảo 1995
235 Tiến tới bình đẳng giới 1995
236 Báo cáo một số vấn đề về xã hội và giới ở 2 huyện Tuyên Hoá và Minh Hoá Hà Thị Phương Tiến 1995
237 Phụ nữ và nam giới Việt Nam Tổng cục Thống kê Việt Nam 1995
238 Giới, môi trường và phát triển ở Việt Nam 1995
239 Giới và phát triển ở Việt Nam Lê Thị Nhâm Tuyết, Lê Văn Phùng, Lã Nhâm Thìn 1995
240 Thông tin khoa học Thống kê : Thống kê về giới: Chuyên san Tổng cục Thống kê 1995
241 Vai trò giới tính và nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội : Kỷ yếu hội thảo 1995
242 Việt Nam qua lăng kính Giới : Phân tích thực nghiệm dựa vào số liệu điều tra hộ gia đình: Báo cáo tóm tắt 1995
243 Vai trò giới tính và nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội : Kỷ yếu hội thảo 1995
244 Tiến tới bình đẳng giới 1995
245 Báo cáo một số vấn đề về xã hội và giới ở 2 huyện Tuyên Hoá và Minh Hoá Hà Thị Phương Tiến 1995
246 Toward Gender Equality : The Role of Public Policy 1995
247 Reversed Realities : Gender Hierarchies in Development Thought Naila Kabeer 1995
248 Cultural Politics : Class, Gender, Race and the Postmodern World Glenn Jordan, Chris Weedon 1995
249 Putting Gender on the Agenda : A Guide to Participating in UN World Conferences 1995
250 Cách tiếp cận tham gia nghiên cứu chính sách đáp ứng giới : Tăng cường vai trò của phụ nữ nông thôn: Bản tổng hợp ý kiến cuộc thảo luận tổng kết dự án VIE/90/WOI Lê Thi 1994
251 Tài liệu về vấn đề giới ở Việt Nam 1994
252 Hội thảo giới, môi tường và phát triển Trung tâm nghiên cứu khoa học về Gia đình và phụ nữ 1994
253 Hội thảo giới, môi tường và phát triển Trung tâm nghiên cứu khoa học về Gia đình và phụ nữ 1994
254 Cách tiếp cận tham gia nghiên cứu chính sách đáp ứng giới : Tăng cường vai trò của phụ nữ nông thôn: Bản tổng hợp ý kiến cuộc thảo luận tổng kết dự án VIE/90/WOI Lê Thi 1994
255 Gender Planning and Development : Theory, Practice, and Training Caroline O.N. Moser 1994
256 Gender Impact of Reforms in Post - Socialist and Developing Countries: Women in The Age of Economic Transformation 1994
257 Gender and Development Making the Bureaucracy Gender-Responsive : Sourcebook for Advocates, Planners, and Implementers Amaryllis T. Torres, Rosario S.del Rosario 1994
258 The Polity Reader in Gender Studies 1994
259 Yankee Women : Gender Battles in the Civil War Elizabeth D. Leonard 1994
260 Gender and Culture in Urban Asia Susanne Thorbek; Translated by Brian Fredsfod 1994
261 Women and Planning : Creating Gendered Realities Clara H. Greed 1994
262 Outrageous Practices : How Gender Bias Threatens Women's Health Leslie Laurence, Beth Weinhouse 1994
263 Mediations : Forays into the Culture and Gender Wars Elayne Rapping 1994
264 Gender, Families, and Close Relationships : Feminist Research Journeys Donna L. Sollie, Leigh A. Leslie 1994
265 Gender and Public Policy : Cases and Comments Edited by: Kenneth Winston Mary Jo Bane 1993
266 Different Places Different Voices : Gender and Development in Africa, Asia and Latin America Edited by Janet Henshall Momsen, Vivian Kinnaird 1993
267 Women in the World : Gender Issues in Rural and Urban Areas Lynne Brydon, Sylvia Chant 1993
268 Sự phê phán theo thuyết nam nữ bình quyền đối với các khoa học xã hội Marcia Westkott 1992
269 Sự phê phán theo thuyết nam nữ bình quyền đối với các khoa học xã hội Marcia Westkott 1992
270 Arguing with the Crocodile : Gender and Class in Bangladesh Sarah C. White 1992
271 Race, Class, and Gender in The United States : Integrated Study Paula S. Rothenberg 1992
272 Những vấn đề về giới và quá trình đôỉ mơí, phát triển của nước Việt Nam hiện nay Lê Thi 1991
273 Giới và sự phát triển : Tài liệu hội thảo khoa học 1991
274 Giới và sự phát triển : Tài liệu hội thảo khoa học 1991
275 Gender, Power and Sexuality Edited by Pamela Abbott, Claire Wallace 1991
276 Gender Issues in Thailand Development Suteera Thomson 1991
277 Phát triển kinh tế hộ gia đình trong nền kinh tế thị trường : Những tiếp cận dưới góc độ giới tính và khắc phục nạn nghèo khổ Hoàng Thị Lịch 1990
278 Người bạn khác giới Ngọc Văn 1990
279 Gender, Identity and the Production of Meaning Tamsin E. Lorraine 1990
280 Gender Roles : A Sociological Perspective Linda L. Lindsey with a Chapter by Sandra Christie 1990
281 Gender and Caring : Work and Welfare in Britain and Scandinavia Edited by Clare Ungerson 1990
282 Một số suy nghĩ bước đầu về đặc điểm giới tính của nữ thanh niên trong quá trình học nghề Đỗ Thị Hoà 1988
283 Về giáo dục giới tính, tình yêu, đời sống gia đình cho nữ sinh trong các trường trung học chuyên nghiệp và học nghề Mạc Văn Trang ( pts ) 1988
284 Gender Issues in Field Research Carol A.B. Warren 1988
285 Đào tạo - Đánh giá - Sử dụng lao động nghiên cứu khoa học của giới tính nữ Đỗ Huy 1987
286 Sự ảnh hưởng của các lực lượng ngoại bang đối với nền kinh tế (giới tính hoá) ở Việt Nam Chiristine Pelzer White 1987
287 Mấy ý kiến chung quanh vấn đề nghiên cứu giới tính ở Việt Nam : Hội nghị thông tin khoa học về đề tài: Phụ nữ, lao động và gia đình Lê Thị Nhâm Tuyết 1986
288 Women's Work : Development and The Division of Labor by Gender Eleanor Leacock, Helen I. Safa, Contributors 1986
289 Gender and the Life Course Edited by Alice S. Rossi 1985

New Publications

Home Useful Links Sitemap Contact Us
hoc kinh doanh học kinh doanh kinh doanh Câu chuyện kinh doanh Ý tưởng kinh doanh Khởi nghiệp Phát triển kinh doanh Tài chính Marketing Quản trị ford transit 2015