iFGS Viện Gia Đình và Giới – Institute for Family and Gender

iFGS – Viện Ngiên Cứu Gia đình và Giới (tiếng anh: Family Research Institute) có những chức năng chính: Nghiên cứu và đánh giá các vấn đề thực tiễn về giới của các gia đình Việt Nam, mục tiêu nhằm cung cấp thông tin, số liệu, các luận cứ khoa học cho các bộ ban ngành, trong việc hoạch định đường lối, chính sách đối với sự bình đẳng giới, gia đình và phụ nữ, nghiên cứu theo dõi Sức khoẻ của Nam và Nữ

Viện Gia đình và Giới thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam được chính thức thành lập theo quyết định số 95/KHXH-QĐ ngày 3 tháng 3 năm 1987 của Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Khoa học Xã hội Việt Nam). Đến nay, Viện Gia đình và Giới đã trải qua nhiều bước phát triển với sự trưởng thành vượt bậc. Để đáp ứng với những yêu cầu mới của Đảng và Nhà nước đặt ra, Viện đã ba lần có sự thay đổi về tên gọi và chức năng, nhiệm vụ: Đầu tiên là Trung tâm Nghiên cứu khoa học về Phụ nữ; năm 1993, Trung tâm được giao thêm chức năng nghiên cứu về gia đình và đổi tên là Trung tâm Nghiên cứu khoa học về Gia đình và Phụ nữ; và năm 2004, trong quá trình tái cơ cấu Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện đã được mang tên như hiện nay: Viện Gia đình và Giới…..

Trong những năm tới, Viện Gia đình và Giới tiếp tục hướng phát triển của một Viện nghiên cứu cơ bản về chuyên ngành gia đình và giới. Để tiếp tục xây dựng và khẳng định vị trí là một trong những cơ quan nghiên cứu hàng đầu về giới, gia đình và phụ nữ, Viện Gia đình và Giới chú trọng đến một số hoạt động sau:

Kết hợp chặt chẽ hơn công tác nghiên cứu lý luận cơ bản và nghiên cứu thực tiễn. Quan tâm hơn nữa đến những vấn đề lý luận và phương pháp luận về phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; tìm ra những nét đặc thù của Việt Nam khi vận dụng các lý thuyết nước ngoài và căn cứ vào thực tiễn để tổng kết, bổ sung lý luận……

Viện Gia đình và Giới có hai chức năng chính:

  • Nghiên cứu cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn về giới, gia đình và phụ nữ của Việt Nam nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chính sách đối với sự bình đẳng giới, gia đình và phụ nữ;
  • Tham gia đào tạo, thực hiện tư vấn về những vấn đề liên quan đến giới, gia đình và phụ nữ…..

Sửa đổi lần cuối