Chức năng nhiệm vụ

1.1 Chức năng

Viện Gia đình và Giới có hai chức năng chính:

  • Nghiên cứu cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn về giới, gia đình và phụ nữ của Việt Nam nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chính sách đối với sự bình đẳng giới, gia đình và phụ nữ;
  • Tham gia đào tạo, thực hiện tư vấn về những vấn đề liên quan đến giới, gia đình và phụ nữ.

1.2 Các nhiệm vụ chính

  • Nghiên cứu cơ bản về giới, gia đình và phụ nữ của Việt Nam.
  • Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực giới, gia đình và phụ nữ; thực hiện đào tạo sau đại học, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao Tổ chức thẩm định, tham gia thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Khoa học xã hội Việt Nam; thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.
  • Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo
  • Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và các kiến thức khoa học về giới, gia đình và phụ nữ trong và ngoài nước.

(Theo Quyết định số 943/QĐ-KHXH ngày 8/7/2009 về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Gia đình và Giới theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP)

Sửa đổi lần cuối