Định hướng phát triển

Trong những năm tới, Viện Gia đình và Giới tiếp tục hướng phát triển của một Viện nghiên cứu cơ bản về chuyên ngành gia đình và giới. Để tiếp tục xây dựng và khẳng định vị trí là một trong những cơ quan nghiên cứu hàng đầu về giới, gia đình và phụ nữ, Viện Gia đình và Giới chú trọng đến một số hoạt động sau:

Kết hợp chặt chẽ hơn công tác nghiên cứu lý luận cơ bản và nghiên cứu thực tiễn. Quan tâm hơn nữa đến những vấn đề lý luận và phương pháp luận về phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; tìm ra những nét đặc thù của Việt Nam khi vận dụng các lý thuyết nước ngoài và căn cứ vào thực tiễn để tổng kết, bổ sung lý luận.

Một số vấn đề thực tiễn trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế sẽ tiếp tục được đi sâu nghiên cứu trong thời gian tới là: Vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội; Sự biến đổi vai trò, chức năng, cơ cấu của gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam; Bình đẳng giới trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam; Những vấn đề liên quan đến lạm dụng hoặc xâm hại tình dục, buôn bán phụ nữ, trẻ em,.v.v. Trên cơ sở đó, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước đối với gia đình, bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em.

Phân tích đánh giá các chính sách có liên quan đến phụ nữ, gia đình, bình đẳng giới và trẻ em được coi là một trọng tâm nghiên cứu trong thời gian tới. Một số vấn đề đặt ra như: Các chính sách được xây dựng trên nền tảng lý luận và thực tiễn nào? có thành tựu ra sao? Việc thi hành các chính sách gặp những trở ngại gì? các bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết các trở ngại đó. Từ kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cho các nhà quản lý những luận cứ vững chắc cho việc bổ sung và hoàn thiện các chính sách đối với gia đình, bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em.

Đa dạng hóa các hoạt động tư vấn. Ngoài việc triển khai các hoạt động phục vụ xây dựng chính sách, chiến lược và các kế hoạch dài hạn, Viện tiến hành các hoạt động tư vấn trực tiếp phục vụ sự phát triển cộng đồng trên nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, bạo lực gia đình,v.v.

Với định hướng phát triển đó, Viện Gia đình và Giới luôn sẵn sàng hợp tác và phối hợp với các cá nhân và đơn vị nghiên cứu, các cơ  quan quản lý, các tổ chức xã hội nhằm xây dựng và thực hiện các nghiên cứu mới về giới, phụ nữ, trẻ em và gia đình cũng như các chủ đề liên quan khác từ thực tiễn phát triển của đất nước và các vùng miền.

Sửa đổi lần cuối